2 Δεκεμβρίου, 2022
Top News Χαλκιδική

Πίσω από τις  λέξεις κρύβεται ο ….

Άνεμος ανανέωσης από τις αλλαγές αντιδημάρχων στην δημοτική αρχή Ν. Προποντίδας

Σε έντονο προεκλογικό κλίμα και με τις όποιες ισορροπίες να διατηρούνται,  η Δημοτική αρχή του Μανώλη Καρρά προχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα σε αλλαγές στο σχήμα διοίκησης με την προσθήκη του γυναικείου φύλου να είναι ενισχυμένη. Από εκεί και πέρα η μόνη διαφορά ήταν η απομάκρυνση του Κώστα Τσομπανάκη και η είσοδος του Παναγιώτη Τσικαρίδη. Η πλήρης σύνθεση και οι αρμοδιότητες είναι οι ακόλουθες:

Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Νέας Προποντίδας για το χρονικό διάστημα 10/1/2022 έως 31/12/2023”

 

                                                         Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας

                                                  έχοντας υπόψη του:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Νέας Προποντίδας , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 36.500 κατοίκους.
 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Νέας Προποντίδας έχει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες.
 7. Το γεγονός ότι στο Δήμο Νέας Προποντίδας μπορούν να ορισθούν πέντε (5) έμμισθοι  Αντιδήμαρχοι και δύο (2) άμισθοι.
 8. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων.
 9. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣεγκ.809/85741/19.11.2021): Ορισμός Αντιδημάρχων
 10. Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας (ΦΕΚ 587/Β΄/14.4.2011, με τις τροποποιήσεις του στα ΦΕΚ 834/Β΄/9.4.2013, ΦΕΚ 2745/Β΄/29.10.2013, ΦΕΚ 3416/Β΄/28.9.2017,  ΦΕΚ 3545/Β΄/22.8.2018, ΦΕΚ 1115/Β΄/4.4.2019 και 3016/Β’/21-7-2020) που ισχύει σήμερα,
 11. Την υπ’ αριθμ. 2129/33579/4-9-2019 προηγούμενη απόφαση Δημάρχου, περί ορισμού Αντιδημάρχων, η θητεία των οποίων παρατάθηκε με τις υπ’ αριθμ. 2033/30545/3-9-2021, 2453/37959/26-10-2021, 55311/29-12-2021 αποφάσεις Δημάρχου,

 

 

αποφασίζει:

            Ορίζει: Έμμισθους Αντιδημάρχους του Δήμου Νέας Προποντίδας με θητεία για το χρονικό διάστημα από 10/1/2022 έως 31/12/2023, τους κάτωθι:

 

 

–          Ως Αντιδήμαρχο τον δημοτικό σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Κοκκινίδη του Αλέξανδρου και μεταβιβάζει σε αυτόν

Α. τις παρακάτω καθ’ύλην αρμοδιότητες:

Τις υπηρεσίες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

                        Αναλυτικά τις αρμοδιότητες των κάτωθι τμημάτων:

 1. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που περιλαμβάνει, ειδικότερα,             τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

            α. Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας

 1. Γραφείο Φυτικής Παραγωγής και Γεωργικής Ανάπτυξης
 2. Γραφείο Ζωϊκής Παραγωγής και Κτηνιατρικής

iii.  Γραφείο Αλιείας

β. Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

 1.       Γραφείο ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Προστασίας Καταναλωτή
 2.       Γραφείο  χορήγησης Αδειών, Εμπορικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων

                γ. Τμήμα Απασχόλησης και Τουρισμού

 1. Γραφείο θεμάτων Απασχόλησης
 2. Γραφείο θεμάτων Τουρισμού

iii.      Γραφείο Οργάνωσης και λειτουργίας Τουριστικών Καταφυγίων

δ. Αποκεντρωμένο Γραφείο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας.

 

ε. Αποκεντρωμένο Γραφείο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δημοτικής Ενότητας Τρίγλιας.

 

                               

 1. Τις Υπηρεσίες Υποστήριξηςτης Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιώνμε τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου.

β) Τμήμα  Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου.

 1. Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης.
 2. Γραφεία Ληξιαρχείου.

γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

 1. Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού.
 2. Γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Ανθρώπινου Δυναμικού.

δ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 1. Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνσης.
 2. Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας (με έδρα τη Νέα Καλλικράτεια).

iii.    Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Δημοτικής Ενότητας Τρίγλιας (με έδρα τη Νέα Τρίγλια).

 

 1. Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης ( Υ.ΔΟΜ.)

                        α) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών:

 1. Γραφείο έκδοσης Αδειών Δόμησης
 2. Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών

β) Τμήμα ελέγχου Κατασκευών

γ) Αποκεντρωμένο γραφείο παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας

 1. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικήςμε τις εξής,ειδικότερα, διοικητικές ενότητες:

–        Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης

–        Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ( ΤΠΕ )             

 

                               

                ΒΤις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες για τη Δ.Ε. Μουδανιών:

–   Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Μουδανιών

–   Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Μουδανιών

–   Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών, για την επίλυση των προβλημάτων τους

–   Υπογράφει, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, βεβαιώσεις μη οφειλής Τ.Α.Π βεβαιώσεις γνησίου υπογραφής, πιστοποιητικά, άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις υπηρεσίες του Δήμου (της Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών).

–           Ως Αντιδήμαρχο τον δημοτικό σύμβουλο κ. Σαρόγλου Χαράλαμπο του Βασιλείου και μεταβιβάζει σε αυτόν τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες για τη Δ.Ε. Μουδανιών.

 

 

 1. Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Οχημάτων Δημοτικής Ενότητας .Μουδανιών (με έδρα τη Δ.Ε. Μουδανιών) με την εξής διάρθρωση:

 1.       Γραφείο Καθαριότητας Κοινόχρηστων χώρων, αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
 2.       Γραφείο σχεδιασμού και εποπτείας καθαριότητας και ανακύκλωσης.

                              iii.     Γραφείο Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων.

 1. Διεύθυνση Ποιότητας ζωής και Περιβάλλοντος,που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος, με την εξής διάρθρωση:

 1.      Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας.
 2.      Γραφείο Εξοικονόμησης Ενέργειας και Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων

                         iii.     Γραφείο σχεδιασμού εποπτείας και συντήρησης πρασίνου και κοιμητηρίων Δ.Ε. Μουδανιών (με έδρα τη Δ.Ε. Μουδανιών).

β) Τμήμα Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης, με την εξής διάρθρωση:

 1.       Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύων και Δεξαμενών Ύδρευσης και Άρδευσης.
 2.       Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και Αποχετεύσεων.

 1. Τις υπηρεσίες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας

 

Επίσης τις εξής κατά τόπον αρμοδιότητες:

–   Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Μουδανιών

–   Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Μουδανιών

–   Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών, για την επίλυση των προβλημάτων τους

–   Υπογράφει, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, βεβαιώσεις μη οφειλής Τ.Α.Π βεβαιώσεις γνησίου υπογραφής, πιστοποιητικά, άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις υπηρεσίες του Δήμου (της Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών).

 

 

 

–          Ως Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χατζηαλέξη Δημήτριο του Ιωάννη και μεταβιβάζει σε αυτόν τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες για τη Δ.Ε. Καλλικράτειας

 

 1. Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

β) Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Οχημάτων Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας (με έδρα τη Δ.Ε.Καλλικράτειας) με την εξής διάρθρωση:

 1.      Γραφείο Καθαριότητας Κοινόχρηστων χώρων, αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
 2.      Γραφείο σχεδιασμού και εποπτείας καθαριότητας και ανακύκλωσης.

                     iii.     Γραφείο Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων.

 1. Τις υπηρεσίες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας

Επίσης τις εξής κατά τόπον αρμοδιότητες για τη Δ.Ε. Καλλικράτειας

–        Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Καλλικράτειας

–        Μεριμνά για την καλή κατάσταση  και λειτουργία  του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Καλλικράτειας

–        Έχει την ευθύνη λειτουργίας των παιδικών χαρών που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Καλλικράτειας

–        Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους

–        Υπογράφει, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, βεβαιώσεις μη οφειλής Τ.Α.Π. βεβαιώσεις γνησίου υπογραφών, πιστοποιητικά, άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις υπηρεσίες του Δήμου (της Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας).

 

 

 

 

 

–          Ως Αντιδήμαρχο τη δημοτική σύμβουλο κ. Εμμανουηλίδου Αθανασία του Παναγιώτη και μεταβιβάζει σε αυτήν τις παρακάτω καθ’ύλην αρμοδιότητες:

 

 1. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού:

γ) Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού

 1.        Γραφείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
 2.        Γραφείο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

–          Επίσης υπεύθυνη για τη λειτουργία των «Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) του Δήμου, του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων.

 

 1. Διεύθυνση Κ.Ε.Π.,που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών.

β) Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας.

γ) Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Δημοτικής Ενότητας Τρίγλιας.

Σε κάθε τμήμα λειτουργούν :

 1. Γραφείο Εξυπηρέτησης πολιτών.
 2. Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης.

 

 

 

 

–          Ως Αντιδήμαρχο τη δημοτική σύμβουλο κ. Γιοβανοπούλου Αναστασία του Θεοδώρου και μεταβιβάζει σε αυτήν τις παρακάτω καθ’ύλην αρμοδιότητες:

 

 1. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού,που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων.

 1. Γραφείο σχεδιασμού, συντονισμού και παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών, Εποπτείας και Ελέγχου.
 2. Γραφείο Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών, Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας και Ισότητας των Φύλων.

iii.  Γραφείο Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.).

β) Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

 1. Γραφείο Προστασίας της Δημόσιας Υγείας.
 2. Γραφείο Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και ρύθμισης Διοικητικών Θεμάτων

 

Ορίζει: Άμισθους Αντιδημάρχους του Δήμου Νέας Προποντίδας με θητεία για το χρονικό διάστημα από 10/1/2022 έως 31/12/2023, τους κάτωθι:

–          Ως Αντιδήμαρχο τον δημοτικό σύμβουλο κ. Καραπανταζή Ιωάννη του Γεωργίου και μεταβιβάζει σε αυτόν, τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες για τη Δ.Ε. Τρίγλιας.

 

 

 1. Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

γ) Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Οχημάτων Δημοτικής Ενότητας Τρίγλιας (με έδρα Δ.Ε.Τρίγλιας):

 1.       Γραφείο Καθαριότητας Κοινόχρηστων χώρων, αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
 2.       Γραφείο σχεδιασμού και εποπτείας καθαριότητας και ανακύκλωσης.

                              iii.     Γραφείο Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων.

 1. Διεύθυνση Ποιότητας ζωής και Περιβάλλοντος, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος, με την εξής διάρθρωση:

 1.       Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας.
 2.       Γραφείο Εξοικονόμησης Ενέργειας και Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων

                              iii.     Γραφείο σχεδιασμού εποπτείας και συντήρησης πρασίνου, κοιμητηρίων και σφαγείων Δ.Ε. Τρίγλιας (με έδρα Δ.Ε. Τρίγλιας).

β) Τμήμα Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης, με την εξής διάρθρωση:

 1.       Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύων και Δεξαμενών Ύδρευσης και Άρδευσης.
 2.       Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και Αποχετεύσεων.

 1. Τις υπηρεσίες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας

Επίσης τις εξής κατά τόπον αρμοδιότητες για τη Δ.Ε. Τρίγλιας:

–   Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας

–   Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας

–   Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Τρίγλιας, για την επίλυση των προβλημάτων τους

–   Υπογράφει, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, βεβαιώσεις μη οφειλής Τ.Α.Π, βεβαιώσεις γνησίου υπογραφής, πιστοποιητικά, άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις υπηρεσίες του Δήμου (της Δημοτικής Ενότητας Τρίγλιας).

–        Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου τα συμβόλαια με παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Αναπληρωτής του για την ανωτέρω αρμοδιότητα ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Σαρόγλου Χαραλαμπος

 

 

–          Ως Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Τσικαρίδη Παναγιώτη του Αλεξάνδρου και μεταβιβάζει σε αυτόν τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες για τη Δ.Ε. Καλλικράτειας

 

 1. Διεύθυνση Ποιότητας ζωής και Περιβάλλοντος, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος, με την εξής διάρθρωση:

 1.            Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας.
 2.            Γραφείο Εξοικονόμησης Ενέργειας και Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων

                                   iii.          Γραφείο σχεδιασμού εποπτείας και συντήρησης πρασίνου και κοιμητηρίων Δ.Ε. Καλλικράτειας (με έδρα τη Δ.Ε.Καλλικράτειας).

 

            β) Τμήμα Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης, με την εξής διάρθρωση:

 1.       Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύων και Δεξαμενών Ύδρευσης και Άρδευσης.
 2.       Γραφείο Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και Αποχετεύσεων.

 

 

Επίσης τις εξής κατά τόπον αρμοδιότητες για τη Δ.Ε. Καλλικράτειας

–        Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Καλλικράτειας

–        Μεριμνά για την καλή κατάσταση  και λειτουργία  του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Καλλικράτειας

–        Έχει την ευθύνη λειτουργίας των παιδικών χαρών που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Καλλικράτειας

–        Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους

–        Υπογράφει, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, βεβαιώσεις μη οφειλής Τ.Α.Π βεβαιώσεις γνησίου υπογραφών, πιστοποιητικά, άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις υπηρεσίες του Δήμου (της Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας).

 

 

Η τέλεση των Πολιτικών Γάμων θα πραγματοποιείται απ’ όλους τους Αντιδημάρχους, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και κατόπιν συνεννόησης με το Ληξιαρχείο του Δήμου.

 

–  Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

– Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του

 – Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κοκκινίδη Κωνσταντίνου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκούν οι Αντιδήμαρχοι κ. Σαρόγλου Χαράλαμπος, κ. Καραπανταζής Ιωάννης, κ. Τσικαρίδης Παναγιώτης, κ. Χατζηαλεξης Δημήτριος.

– Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σαρόγλου Χαράλαμπος που απουσιάζει ή κωλύεται ασκούν οι Αντιδήμαρχοι κ. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος κ. Καραπανταζής Ιωάννης, κ. Τσικαρίδης Παναγιώτης, κ. Χατζηαλεξης Δημήτριος.

– Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Καραπανταζή Ιωάννη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκούν οι Αντιδήμαρχοι κ. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος κ. Σαρόγλου Χαράλαμπος, κ. Τσικαρίδης Παναγιώτης, κ. Χατζηαλεξης Δημήτριος.

– Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τσικαρίδη Παναγιώτη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκούν οι Αντιδήμαρχοι κ. Χατζηαλέξης Δημήτριος, κ. Σαρόγλου Χαράλαμπος, κ. Καραπανταζής Ιωάννης,  κ. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος.

– Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Χατζηαλέξη Δημήτριου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκούν οι Αντιδήμαρχοι κ. Τσικαρίδης Παναγιώτης, κ. Σαρόγλου Χαράλαμπος, κ. Καραπανταζής Ιωάννης,  κ. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος

– Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Εμμανουηλίδου Αθανασίας, που απουσιάζει ή κωλύεται ασκούν οι Αντιδήμαρχοι κ. Γιοβανοπούλου Αναστασία, κ. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος, κ. Σαρόγλου Χαράλαμπος

– Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Γιοβανοπούλου Αναστασίας, που απουσιάζει ή κωλύεται ασκούν οι Αντιδήμαρχοι κ. Εμμανουηλίδου Αθανασία, κ. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος, κ. Σαρόγλου Χαράλαμπος

Συσκέψεις και ανακοινώσεις νέου αρχηγού στην αντιπολίτευση μέσα στον Φεβρουάριο

–          Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκούν με σειρά ο Αντιδήμαρχος κ. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Σαρόγλου Χαράλαμπο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Καραπανταζή Ιωάννη και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Χατζηαλέξη Δημήτριο  και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσικαρίδης Παναγιώτη

Οι αρμοδιότητες

Επί της ουσίας  ο κος Καρράς επέλεξε να ενεργοποιήσει και τις άλλες δυο θέσεις αντιδημάρχων με σκοπό και στόχο την κοινωνική πολιτική και τον πολιτισμό μέσα από τις νέες αντιδημαρχίες.  Ακόμη διατηρεί στις θέσεις τους τον πρόεδρο του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Παναγιώτη Σαρόγλου, την πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Χριστίνα Μηκέ, τον πρόεδρο του Λιμενικού ταμείου Φώτη Τσιρούδα, πρόεδρο της ΕΠΟΚΑΜ τον κο Γκούτζιο  καθώς και  εξέλεξε εκ νέου Πρόεδρο του Δημοτικού συμβουλίου την Δέσποινα Ραμανδάνη.  Αυτό θα είναι το σχήμα που κατά τα φαινόμενα θα οδεύσει προς τις Δημοτικές εκλογές του 2023. Άλλωστε ήδη έχουν γίνει επαφές για το κλείσιμο των τοπικών συμβουλίων καθώς και τον εμπλουτισμό της διοικούσας παράταξης, μιας και χρειάζονται περίπου 280 υποψήφιοι εκ των οποίων το 40% πρέπει να είναι γυναίκες.

Η αντιπολίτευση

Φαίνεται ότι κάτι κινείται και στην αντιπολίτευση του Δήμου Νέας Προποντίδας καθώς οι  δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης καθώς και στελέχη της ομάδας, πραγματοποίησαν σύσκεψη με σκοπό και στόχο αφενός τον απολογισμό αυτών των δυο ετών και 4 μηνών στην θέση της αντιπολίτευσης και αφετέρου στις αποφάσεις για την επόμενη μέρα και την διεκδίκηση του Δήμου Νέας Προποντίδας. Κατά τα φαινόμενα ο επικεφαλής Δημήτρης Τσούφης φέρεται διατεθειμένος να αποχωρήσει και να στηρίξει εμπράκτως τον επόμενο αρχηγό. Ακόμη σχηματίστηκε επιτροπή που θα βολιδοσκοπήσει διάφορους παράγοντες εκτός της Δημοτικής ομάδας για να ηγηθεί της παράταξης. Αν δεν ευοδωθούν αυτές οι  επαφές τότε δεν αποκλείεται να ηγηθεί κάποιος Δημοτικός σύμβουλος εν ενεργεία της παράταξης. Αυτό που πρέπει να σημειωθεί, είναι ότι υπάρχει θετικό κλίμα για την συμμετοχή της ομάδας στις επόμενες Δημοτικές εκλογές και αποτελεί θέμα χρόνου να τρέξουν οι όποιες εξελίξεις. Ονοματολογία δεν έχει ακουστεί και ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας που θα κλειδώσει το νέο σχήμα με τον νέο αρχηγό. Ας μην ξεχνάμε πως χρειάζονται τοπικά συμβούλια σε κάθε χωριό ενώ θα πρέπει να στελεχωθεί ο συνδυασμός με 280 άτομα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.