4 Δεκεμβρίου, 2022
Home Posts tagged ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ελλάδα Κοινωνία

Περίληψη Ανακοίνωσης της υπ’ αριθμ. 154/23.03.2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ – Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πολυγύρου (Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ.)

Έχοντας υπόψη: Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10-10-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 14 του ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/7-7-2016). Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή