21 Απριλίου, 2024
Top News Ανακοινώσεις

Η εφημερίδα σας και οι άνθρωποι της…

Η εφημερίδα ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ  συμπεριλαμβάνεται για μία ακόμα φορά, στην απόφαση της Διεύθυνσης Εποπτείας ΜΜΕ, τμήμα μητρώων και διαφάνειας, της Γενικής Γραμματείας και Επικοινωνίας, η οποία είναι σε πλέον ισχύ και καθορίζει τις εβδομαδιαίες και ημερήσιες περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου.

Παράλληλα, έχει απονεμηθεί στην καθημερινή εφημερίδα Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ   από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, στο Μητρώο Έντυπου Τύπου πιστοποίηση. Πλέον η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ περιλαμβάνεται στα Πιστοποιημένα Έντυπα του Μητρώου Έντυπου & Ηλεκτρονικού Τύπου, μετά από συντονισμένες προσπάθειες της ιδιοκτήτριας εκδοτικής εταιρείας.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Έχοντας υπόψιν: 

 1. Τις διατάξεις: 
 2. Των άρθρων 4, 5, 8, της παρ. 1 του άρθρου 22, του άρθρου 23 και του άρθρου 28  του ν. 5005/2022 «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και  ηλεκτρονικό Τύπο – Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού  Τύπου – Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και  Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 236). 
 3. Του ν.4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της  Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης»  (Α’ 133) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου αυτού. 
 4. Του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α’ 236). 4. Της Κ.Υ.Α. με αριθμό Ε/116/2023 «Καθορισμός δικαιολογητικών καταχώρισης στο  Μητρώο Έντυπο Τύπου (Μ.Ε.Τ.), βάσει του άρθρου 4 του ν. 5005/2022 (Α’ 236)» (Β΄1145). 
 5. Της Κ.Υ.Α. με αριθμό Ε/118/2023 «Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Έντυπου  Τύπου (Μ.Ε.Τ.)» (Β’ 1146). 
 6. Της Κ.Υ.Α. με αριθμό Ε/272/2023 «Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπό στοιχεία  Ε/118/24-02-2023 κοινής απόφασης του Υπουργού Επικρατείας και του  Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Έντυπου  Τύπου (Μ.Ε.Τ.)» (Β’ 1146)» (Β’ 2470).
 7. Της Κ.Υ.Α. με αριθμό Ε/295/2023 «Καθορισμός των τεχνικών χαρακτηριστικών του  σήματος του Μητρώου Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) και του Μητρώου Ηλεκτρονικού  Τύπου (Μ.Η.Τ.), βάσει της παρ. 3 του άρθρου 5 και της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.  5005/2022 (Α’ 236)» (Β’ 2681). 
 8. Τα στοιχεία του φακέλου της υπ’ αριθμ. 230385/1-5-2023 αίτησης της επιχείρησης με  την επωνυμία «ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  ΟΕ» για την εγγραφή της ημερήσιας περιφερειακής εφημερίδας με τίτλο «Η  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ» στο ηλεκτρονικό Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.). 

III. Τo από 14.07.2023 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Τμήματος Μητρώων και  Διαφάνειας της Δ/νσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης προς την επιχείρηση με την  επωνυμία «ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ». 

 1. Τα στοιχεία του φακέλου της υπ’ αριθμ. 230385/1-5-2023 αίτησης της επιχείρησης με  την επωνυμία «ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  ΟΕ» για την εγγραφή της εφημερίδας με τίτλο «Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ» στο ηλεκτρονικό Μητρώο  Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.), όπως συμπληρωματικά υποβλήθηκαν στις 18/7/2023. 
 2. Το γεγονός ότι η ημερήσια περιφερειακή εφημερίδα με τίτλο «Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ» πληροί  τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 5005/2022, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της  Κ.Υ.Α. με αριθμό Ε/116/2023. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 1. Την πιστοποίηση εγγραφής της ημερήσιας περιφερειακής εφημερίδας με τίτλο «Η  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ» της επιχείρησης με την επωνυμία «ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» στο ηλεκτρονικό Μητρώο Εντύπου Τύπου  (Μ.Ε.Τ.) της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης για ένα έτος. 
 2. Την απονομή του μοναδικού αριθμού Μ.Ε.Τ. 230385 και του σήματος της παρ. 3 του  άρθρου 5 του ν. 5005/2022, τα οποία αναγράφονται σε κάθε αντίτυπο του φύλλου  κυκλοφορίας της εφημερίδας με τίτλο «Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ».  

Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας  της Γ.Γ.Ε.Ε., μέσω της εφαρμογής Μ.Ε.Τ., οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 5005/2022. 

Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» οφείλει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 5005/2022  καθ’ όλη της διάρκεια καταχώρισής της στο Μ.Ε.Τ. 

Κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων έντυπου τύπου αναρτάται στην ιστοσελίδα  της Γ.Γ.Ε.Ε. 

Με εντολή Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό 

  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 ΣΟΦΙΑ ΛΑΤΣΟΥ

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.