10 Δεκεμβρίου, 2023
Εκκλησιαστικά

Προσκύνημα στα Καυσοκαλύβια

Αφιέρωμα

Γράφει ο Τάσος Χατζηαργυριου

Στο άκρο της ι­ε­ράς χερ­σο­νήσου του ου­ρα­νο­γεί­το­νος Άθω και κάτω από τον Άθω. Στον κόσμο και έξω από τον κόσμο.

Εκεί που η με­γα­λο­πρεπή α­γρι­ότητα της φύσης συ­να­γρυ­πνει με τους α­φι­ε­ρω­μένους στον Θεό ε­ρη­μίτες, υ­ψώνε­ται της η­συ­χίας ακροόπολη, σαν ι­ερό βήμα στον θε­όδ­μητο ναό του Α­γίου Ο­ρους, η Ι­ερά Σκήτη Α­γίας Τρι­αάδος των Καυ­σο­κα­λυ­βίων.

Η Σκήτη, ως ορ­γα­νω­με­νος μο­να­στι­κος οι­κι­σμος, ι­δρυ­θηκε στις αρ­χες του 18ου αι. από τον ο­σιο Α­κα­κιο τον Καυ­σο­κα­λυ­βίτη (+ 12 Απριλίου 1730). Ο ο­σιος Α­κα­κιος ήρθε εδώ στα 1680 και κα­τοί­κησε στο Σπη­λαιο που βρι­σκε­ται στην α­να­το­λική πλευρά της Σκη­της και στο ο­ποίο, τεσ­σε­ρις αι­ω­νες πριν, α­σκη­θηκε ο ο­σιος Μα­ξι­μος ο Καυ­σο­κα­λυ­βης (13 Ιανουαρίου 1365).

Ση­μερα, στις αρ­χες του 21ου αιώνα, η Σκήτη της Α­γίας Τρι­α­δος, με τη χάρη του Θεού, γρα­φει ήδη τον τε­ταρτο αι­ώνα της ι­στο­ρίας της. Στη χώρα αυτή της με­τα­νοίας, σε 25 κα­τοι­κη­με­νες Κα­λυ­βες-η­συ­χα­στη­ρια, α­σκούν­ται γύρω στους 30 Πα­τε­ρες, φιλότιμοι ερ­γα­τες της α­ρε­της και της εκ­κλη­σι­α­στι­κης τε­χνης και πι­στοί στην τη­ρηση των πα­τρι­κων πα­ρα­δο­σεων. Ε­κτος από τις κα­θη­με­ρι­νες α­κο­λου­θίες που ε­πι­τε­λεί κάθε συ­νο­δεία στο πα­ρεκ­κλήσι της Κα­λυ­βης τους, οι Καυ­σο­κα­λυ­βι­τες Πα­τε­ρες προ­σφε­ρουν από κοι­νού τις προς Κυ­ριον ευ­χες τους στο Κυ­ρι­ακό, τον κεν­τρικό ναό της Σκη­της, α­φι­ε­ρω­μένο στην Α­γία Τρι­άδα.

Μία από τις ιερές αυτές Καλύβες είναι και η Καλύβη του Αγίου Χαραλάμπους, που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Σκήτης. Ιδρυμένη στις αρχές του 19 ου αιώνα, κατοικήθηκε από ευλαβείς και φίλεργους μοναχούς, που ετίμησαν τον αθωνικό μοναχισμό και την πνευματική παράδοση της Σκήτης. Στο κατανυκτικό παρεκκλήσι του Αγίου Χαραλάμπους, και ενώπιον της ιεράς εικόνας του Αγίου, φέγγει η φλόγα εντός ενός ιστορικού κανδηλίου, η οποία υπενθυμίζει συνεχώς στους πατέρες και όλους τους πιστούς ένα θαύμα του αγίου Χαραλάμπους που έγινε εντός του ναού αυτή περί το 1821-1830, κατά την περιόδο της κατοχής του Αγίου Όρους από τον τουρκικό στρατό.

Στις μέρες μας, με τη χάρη του Θεού και την ευδοκία του αγίου ιερομάρτυρος Χαραλάμπους, η ιερά αυτή Καλύβη μετά από την ερήμωση των τελευταίων ετών, επανδρώθηκε και, ταυτόχρονα με τις προσπάθειες ανακαινίσεως των κτισμάτων της, αναμένεται να επανεύρει τον προορισμό της, τόσο ως τόπος μετανοίας και καλλιέργειας των αρετών όσο και εκκλησιαστικής τιμής του θαυματουργού αγίου Χαραλάμπους προς δόξαν Θεού και ωφέλεια των προσκυνητών της Σκήτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.