25 Σεπτεμβρίου, 2022
Top News Οικονομία

Δικαίωση της ΑΡΜΑ Α.Ε. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ

Απόφαση σταθμός της Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών

Κέρδισε την υπόθεση με τον Δήμο Νέας Προποντίδας

Σημαντική και πλήρης ήταν η δικαίωση της εταιρίας ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. μετά την προσφυγή της στην Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών κατά του Δήμου Νέας Προποντίδας. Στην υπόθεση υπήρξε και παρεμβαίνουσα εταιρία που είχε αρχικά δικαιωθεί στον διαγωνισμό.  Η απόφαση που εξεδόθη ακύρωσε την υπ΄ αριθμ. 341/2021 Απόφαση (Πρακτικό 10/2021) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Προποντίδας − κατ΄ αποδοχή του, από 31.03.2021 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας του υπόψη Διαγωνισμού – η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2021-2023 ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 1.654.640,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα και δικαίωσε την ΑΡΜΑ Αρζουμανίδης Α.Ε.  Στο σκεπτικό της, η απόφαση αναφέρει πως κακώς κατοχυρώθηκε ο διαγωνισμός σε άλλη εταιρία η οποία είχε ουσιαστικά κολλήματα ενώ και τα έγραφα που προσκόμισε είχαν λήξει.  Ουσιαστικά σύμφωνα με την απόφαση, ο προσωρινός ανάδοχος δεν υπέβαλε, ως όφειλε, κατά τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου τα πιστοποιητικά ISO σε ισχύ, ούτε προσκόμισε το απαιτούμενο Πιστοποιητικό ISO 14001/2004, ως απαιτείται στον όρο Β.5 της Διακήρυξης και συγκεκριμένα στην περίπτωση β’. Κατ’ εφαρμογή της αρχής της δεσμευτικότητας της Διακήρυξης και της τυπικότητας, η οποία ως γνωστόν αποτελεί Κανονιστική Πράξη δεσμεύουσα τόσο την Αναθέτουσα Αρχή όσο και τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε ότι τα υποβληθέντα πιστοποιητικά από τον προσωρινό ανάδοχο καλύπτουν τις απαιτήσεις της Διακήρυξης, καθώς κατά την υποβολή τους δεν βρίσκονταν σε ισχύ, ούτε ότι ο φορέας αυτός πληροί τις απαιτήσεις της Διακήρυξης, αφού κατά το χρόνο υποβολής των εν λόγω Πιστοποιητικών τα οποία δεν βρίσκονταν σε ισχύ, είναι προφανές ότι ο ανωτέρω οικονομικός φορέας δεν πληρούσε τις απαιτούμενες προδιαγραφές και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής για την κατακύρωση σ΄ αυτόν.

Η απόφαση

Η απόφαση καταλήγει ότι ακυρώνει την υπ΄ αριθμ. 341/2021 Απόφαση (Πρακτικό 10/2021) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Προποντίδας − κατ΄ αποδοχή του, από 31.03.2021 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας του υπόψη Διαγωνισμού − η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2021-2023 ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ» (με αρ. πρωτ. 31076/2020 Διακήρυξη), κατά το μέρος που έκρινε ότι υποβλήθηκαν προσηκόντως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης των τμημάτων 1, 2 και 3 του υπόψη Διαγωνισμού, δέχεται την Προδικαστική Προσφυγή, απορρίπτει την Παρέμβαση και δικαιώνει την Αρζουμανίδης Α.Ε.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.